A+ / A-

Visa business картичка

Visa Business картичката на Охридска Банка АД Скопје e меѓународна дебитна картичка наменета за правни лица, картичка со чип напредна технологија поврзана со жиро сметка.

Со Visa Business дебитната картичка може да се извршуваат следните функции:

 • Платежна функција – за плаќање на стоки и и услуги, репрезентативни трошоци, хотелско сместување, патни трошоци во земјата и странство на сите продажни места каде што има инсталирано EFT POS уред кој припаѓа на Visa мрежата, каде што има ознака на Visa или Visa electron како и плаќање преку интернет (резервација на хотели, купување на авио карти и сл.)
 • Исплатна функција – за исплата на готовина на Cash Аdvance Outlet уредите на други банки во земјата и странство, како и за подигање на готовина на банкоматите, каде што е истакнат знакот на Visa и Visa electron.

Visa Business дебитната картичката се издава на име на правното лице и може да се користи од повеќе вработени кај правното лице.

Visa Business дебитната картичка се издава со рок на важност од три години при првото издавање и три години за секое наредно обновување.

Предности на Visa Business картичката

 • Едноставно и безбедно користењето на Visa Business дебитната картичка без провизии во трговската мрежа на повеќе од 29 милиони локации било каде во светот.
 • Пристап до парични средства 24 часа на ден , во земјата и во странство.
 • Избегнување на гужви на шалтери.
 • Можност за плаќање на годишна членарина на 12 еднакви месечни рати.
 • Пристап до одобрените средства од Business Overdraft на Вашата жиро сметка.
 • Висока сигурност на трансакции со користење на ПИН код.
 • Можност за следење на сите потрошоци направени преку користењето на вашата Visa Business картичка преку дневниот извод на жиро сметката или преку OBSGn@t.
 • Издавање на неограничен број на картички за вработените лица во Вашата компанија.
 • Конципирање на дневни лимити по поодделни картички според специфичните барања и потреби на Вашата компанија.
 • Бесплатно осигурување на имателите на Visa Business дебитната картичка.

Потребни документи за издавање на Visa Business дебитна картичка:

Надоместоци за користење на Visa Business картичка

принт
Курсна листа повеќе
Одберете датум: датум: 17.02.2019
033
16.02.2019, 00:00 - 18.02.2019, 23:59 Физички лица
 • Куповен Продажен
  Среден
Правни лица
 • Куповен Продажен
  Среден

Почувствувајте ја разликата и уживајте во широкиот спектар врвни банкарски услуги приспособени кон Вашите очекувања!