A+ / A-

Кредити за подршка на женското претприемништво 

  • Висина на износ - максималениот износ од 300К ЕУР  
  • Рок на враќање -  согласно деловнатa политика на банката
  • Каматна стапка е согласно одлуката за каматни стапки на кредити за правни лица на Охридска банка
  • Намена на средствата – инвестициони вложувања и обртен капитал 

Критериуми:

  • Фирми коишто се основани или менџирани од жена

Обезбедување на кредитот:

  • Обезбедување на кредитот;
  • Хипотека на недвижен имот;
  • Залога на опрема;
  • Други инструменти прифатливи за Банката 

Извор на средства за линијата е Европска Банка за обнова и развој. 

Во случај  клиентот да користи  техничка поддршка од ЕБРД добива дополнителен попуст од 20 %  

принт

Калкулатор за кредити

Најповолни услови и широко диверзифицирано, квалитетно портфолио на кредитни производи прилагодено според Вашите специфични барања, индивидуални потреби и желби