Изгубена картичка +389 (0)46 268 268
Информации Контакт-центар: (02) 15 050 obinfo@ob.com.mk
ОБСГНЕТ-поддршка Контакт-центар: (02) 15 050 obsgnetsupport@ob.com.mk
Сподели ја страната на некој од социјалните медиуми:

Кредити на среден рок

Предности

 • Рок на отплата од 12 до 36 месеци
 • Грејс-период до 6 месеци
 • Денарски, денарски со девизна клаузула и девизни кредити
 • Можност за отплата во еднакви месечни, квартални и семестрални ануитети
 • Износот на кредитот и каматната стапка зависат од кредитоспособноста и бонитетот на комитентот, од квалитетот и вредноста на понудениот колатерал, како и од потребите на барателот на кредитот

Денарски среднорочни кредити

Кредитите се наменети за финансирање трајни обртни средства и обртен капитал чиј бизнис-циклус е подолг од една година.

Каматна стапка

 • Каматната стапка се движи од 4,25 % до 9,60 % годишно и може да биде фиксна и варијабилна.

Девизни среднорочни кредити

Кредитите се наменети за финансирање трајни обртни средства и обртен капитал чиј бизнис-циклус е подолг од една година, како и за намирување обврски спрема странски партнери. 

Каматна стапка

 • Каматната стапка се движи од 4% до 9,35% годишно и може да биде фиксна и варијабилна*.

Исплата

 • На трансакциската сметка на правното лице со соодветна конверзија на одобрените девизни средства по куповниот курс на Охридска банка на денот на одобрување на кредитот
 • За плаќање во странство, по налог на корисникот на кредитот

Начин на плаќање на обврски

 • Во девизи ако тие потекнуваат од приливи од нерезиденти
 • Во денари по продажниот курс на Охридска банка АД Скопје

Надоместоци и обезбедување

 • Провизии во зависност од договорените услови на кредитот и од тарифата
 • Обезбедување со вообичаени инструменти: хипотека на недвижен имот, залог на подвижни предмети, банкарска гаранција и сл.    * Листа на референтни каматни стапки
Изгубена картичка +389 (0)46 268 268
Информации (02)15 050 Контакт центар obinfo@ob.com.mk
ОБСГНЕТ поддршка (02)15 050 Контакт центар obsgnetsupport@ob.com.mk
Види ги сите локации во Македонија Мапа
Сподели ја страната на некој од социјалните медиуми: