Изгубена картичка +389 (0)46 268 268
Информации Контакт-центар: (02) 15 050 obinfo@ob.com.mk
ОБСГНЕТ-поддршка Контакт-центар: (02) 15 050 obsgnetsupport@ob.com.mk
Сподели ја страната на некој од социјалните медиуми:
05.09.2020

46 СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИ НА ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ

ЈАВЕН ПОВИК

за 46. седница на Собранието на акционерите

на Охридска банка АД Скопје

Во согласност со Одлуката на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје, НО бр. 0203-46744/21 од 2.9.2020 г., 46. седница на Собранието на акционерите на Охридска банка АД Скопје ќе се одржи на ден 5.10.2020 година (понеделник) со почеток во 12 часот, во просториите на Охридска банка АД Скопје, ул. „Орце Николов“ бр. 54, 1000 Скопје.

За работата на 46. седница на Собранието на акционерите на Охридска банка АД Скопје, Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје го предлага следниот

ДНЕВЕН РЕД

I. Процедурален дел

  1. Отворање на Собранието.

  2. Избор на работни тела:

    – избор на претседавач,

    – избор на записничар (нотар) и на комисија за броење гласови.

II. Работен дел

  1. Утврдување на дневниот ред од работниот дел.

  2. Усвојување на Записникот од 45. седница на Собранието на акционерите на Банката.

  3. Предлог - Одлука за избор на друштво за ревизија на Охридска банка АД Скопје, за календарската 2020 година.

  4. Предлог-одлука за отпочнување постапка за присоединување.

Се повикуваат акционерите на Охридска банка АД Скопје да присуствуваат и да учествуваат во работата на Собранието.

Секој акционер кој има намера да учествува на свиканото Собрание е должен да го пријави своето учество на Собранието најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното Собрание или со претходно доставување писмена пријава за учество на адресата на Банката:

Охридска банка АД Скопје

„Орце Николов“ бр. 54

1000 Скопје

со назнака „За Собранието на акционерите“

Обрасците за пријава на учеството на седницата можат да се најдат на интернет-страницата на Банката: www.ohridskabanka.mk.

Собранието ќе одлучува само за прашањата што се уредно ставени на дневниот ред во согласност со Статутот на Банката и со Законот за трговските друштва.

Гласањето по точките од дневниот ред ќе се врши на начин што е во согласност со Статутот на Банката и со одредбите од Законот за трговските друштва.

Секој акционер со писмено полномошно може да овласти друго физичко или правно лице како свој полномошник кој ќе учествува и ќе гласа на седницата на Собранието во негово име, за што е должен веднаш да ја извести Банката; во спротивно, ќе се смета дека не го дал полномошното. Деталните информации за начинот на овластување полномошник, обрасците за гласање преку полномошник и начинот на известување за овластување полномошник можат да се најдат на интернет-страницата на Банката: www.ohridskabanka.mk.

Акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5 % од вкупниот број на акциите со право на глас можат во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на јавниот повик за свикување на Собранието, односно најдоцна до 14.9.2020 година до 16:00 часот да предложат дополнување на дневниот ред на Собранието со барање за вклучување нови точки на дневен ред и да предложат за усвојување одлуки по секоја од точките што се вклучени или ќе бидат вклучени во дневниот ред на свиканото Собрание.

Секој акционер има право да поставува прашања по секоја од точките од дневниот ред на седницата или претходно, со доставување прашање во писмена форма на горенаведената адреса на Банката.

Детални информации за начинот на предлагање точки на дневниот ред, поставување прашања и на предлагање одлуки можат да се најдат на интернет-страницата на Банката: www.ohridskabanka.mk.

Акционерите можат да се запознаат со материјалите од дневниот ред по којшто ќе работи Собранието и со дополнителните информации, во согласност со Законот за трговските друштва, во просториите на Охридска банка АД Скопје секој работен ден од 8:00 до 15:00 часот и на интернет-страницата на Банката: www.ohridskabanka.mk.

НO бр.0203-46744/22

Скопје, 2.9.2020 г.

НАДЗОРЕН ОДБОР

Претседател,

Георг Бухер

 

Вкупен број на акции и вкупен број на гласачки права

 

 

Образец 1 - полномошно за овластување полномошник правно лице

Образец 2 - полномошно за овластување полномошник физичко лице

Поставување прашања од страна на акционери

Постапка за гласање преку полномошник

Пријава за учество на акционер правно лице

Пријава за учество на акционер физичко лице

 

УСВОЕНИ ОДЛУКИ ОД 46 СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИТЕ НА БАНКАТА

Одлука за избор на друштво за ревизија за 2020

Одлука за отпочнување на постапка за присоединување

Резултати од гласање 

08.04.2020

45. седница на Собранието на акционерите на Охридска банка АД Скопје

 


Вкупен број на акции и вкупен број на гласачки права кои произлегуваат од акциите со право на глас на денот на објавата на јавниот повик   


 Документи, материјали и предложени одлуки за донесување кои ќе се разгледуваат на седницата на Собранието:

 I. Процедурален дел 

 1. Отворање на Собранието
 2. Избор на работни тела:
  • избор на претседавач,
  • записничар (нотар) и комисија за броење гласови.

 

II. Работен дел

1. Утврдување на дневниот ред од работниот дел.

2. Усвојување на Записникот од 44. седница на Собранието на акционери на Банката

3. Воведно излагање на претседателот на Управниот одбор на Банката.

4. Годишен извештај за работењето на Охридска Банка АД Скопје за 2019 со писмено мислење изготвено од страна на Надзорниот одбор на Банката со

 1. Извештај за работењето на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје за 2019 година, од аспект на поединечните членови и колективно, со:
 2. Извештај за извршена ревизија на финансиските извештаи на Охридска банка АД Скопје, со мислење на ревизорската куќа „Ернст и Јанг“ доо Скопје и писмено мислење по него изготвено од страна на Надзорниот одбор на Банката, со
 3. Годишна сметка и финансиски извештаи на Охридска Банка АД Скопје за 2019 година, со
 4. Предлог-одлука за утврдување на висината на надоместокот за работа во органите на Охридска Банка  АД Скопје за 2019 (Надзорен одбор и Одбор за ревизија)
 5. Предлог-одлука за наградување на членови на Надзорен одбор и Одбор за ревизија за 2020 година
 6. Предлог-одлука за измена и дополнување на Статутот на Охридска банка АД Скопје со 

 

Постапка за гласање преку полномошник:

Поставување на прашања од страна на акционер 

Пријава за учество на акционер правно лице

Пријава за учество на акционер физичко лице

 

 

 

 

Резултати од гласањето на 45.седница на Собранието на акционерите

 

Прашања и одговори од акционери

 

Врз основа на допис бр.08-99/1 од 18.01.2019 година,  доставен од страна на Комисија за хартии од вредност на Р. Македонија до Охридска Банка АД Скопје, ве известуваме за измените и дополнувањата на Законот за преземање на акционерски друштва во однос на обврските за постапување на овластените лица-полномошници:

  Известување

 

15.02.2020

Собрание на акционери 44. седница

 ИЗВЕСТУВАЊЕ

 

во врска со 44. седница на Собранието на акционерите на Охридска банка АД Скопје

Се известуваат акционерите на Охридска банка АД Скопје дека се повлекува Јавниот повик за 44. седница на Собранието на акционерите на Охридска банка АД Скопје, НО бр. 0203-7914/3 од 13.2.2020 г., објавен на ден 15.2.2020 г. Истовремено се повлекуваат и сите предлог-одлуки и материјали.

 

За новиот датум и за времето на одржување на 44. седница на Собранието на акционерите на Охридска банка АД Скопје, акционерите ќе бидат дополнително известени во согласност со законот.

 

НО.бр. 0203-9265/28-2-1            

НАДЗОРЕН ОДБОР

 

Претседател,

Георг Бухер

 

27.2.2020 година

Скопје

 

  

 

 
11 
 • 1
Изгубена картичка +389 (0)46 268 268
Информации (02)15 050 Контакт центар obinfo@ob.com.mk
ОБСГНЕТ поддршка (02)15 050 Контакт центар obsgnetsupport@ob.com.mk
Види ги сите локации во Македонија Мапа
Сподели ја страната на некој од социјалните медиуми: