A+ / A-

Собрание на акционери XL седница

Јавен повик за XL седница на Собрание на акционери на Охридска банка АД Скопје

Пријава за учество за акционер физичко лице

Пријава за учество за акционер правно лице

Вкупен број на акции и вкупен број на гласачки права кои произлегуваат од акциите со право на глас на денот на објавата на јавниот повик  

Документи, материјали и предложени одлуки за донесување кои ќе се разгледуваат на седницата на Собранието:

I. Процедурален дел

 1. Отворање на Собранието
 2. Избор на работни тела   
  • избор на претседавач,
  • записничар (нотар) и комисија за броење гласови.

II. Работен дел

 1. Утврдување на дневниот ред од работниот дел.
 2. Усвојување на Записникот од XXXIX седница на Собранието на акционери на Банката.
 3. Воведно излагање на претседателот на Управниот одбор на Банката.
 4. Извештај за работењето на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје за 2017 година, од аспект на поединечните членови и колективно, со:
 5. Годишен извештај за работењето на Охридска Банка АД Скопје за 2017 со писмено мислење изготвено од страна на Надзорниот одбор на Банката сo
 6. Извештај за извршена ревизија на финансиските извештаи на Охридска банка АД Скопје, со мислење на ревизорската куќа „Ернст и Јанг“ доо Скопје и писмено мислење по него изготвено од страна на Надзорниот одбор на Банката, со

 7. Годишна сметка и финансиски извештаи на Охридска Банка АД Скопје за 2017 година, со

 8. Предлог-одлука за распределба на дивиденда и утврдување на дивиденден календар на Охридска банка АД Скопје по Годишната сметка за 2017 година

 9. Предлог-одлука за ревидирање и одобрување на Кодексот за корпоративно управување на Охридска банка АД Скопје

 10. Предлог-одлука за назначување на друштво за ревизија за работењето на Охридска банка АД Скопје за календарската 2018 година


Вклучување на нови точки во дневниот ред и предлагање на нови одлуки

Предложени одлуки од акционерите: Предложените одлуки од акционерите Охридска Банка АД Скопје веднаш откако ќе ги прими, ќе ги објави на www.ohridskabanka.mk

 • Предлог одлуки од акционер

Постапка за гласање преку полномошник:

Усвоени Одлуки на 40-та Седница на Собранието на акционери:

Резултати од гласање

принт

Oпштествена одговорност

Преку спонзорства и донации Охридска банка демонстрира општествена одговорност...