Продажба на имот

Во овој дел, погледнете ги предметите од продажба на недвижен имот, опрема и машини, продажбата на имот во сопственост на банката, како и извештајот за имот на продажба

Продажба на недвижен имот, опрема и машини

Деловен простор во Битола- ул.Индустриска бр.бб ПРЕЗЕМИ
Деловен простор во Кочани- ул.Никола Карев бр.бб ПРЕЗЕМИ
Деловен простор во Куманово- с.Режановце ПРЕЗЕМИ
Деловен простор во Скопје- Индустриска зона Илинден ПРЕЗЕМИ
Деловен простор во Струга- с.Драслајца ПРЕЗЕМИ
Деловен простор во Струмица - ул. Ванчо Китанов бр.1 ПРЕЗЕМИ

Машини и опрема во Скопје-Индустриска зона ИлинденПРЕЗЕМИ

Машини и опрема во Струмица-ул.Ванчо Китанов бр.1ПРЕЗЕМИ

Продажба на имот во сопственост на банката 

1. Деловен простор во Охрид

  • намена - деловен простор - дуќан
  • површина – 20 м2 и магацин 37 м2
  • локација – Ул,,Јане Сандански,, 78 Охрид
  • начин на продажба - непосредна спогодба
  • цена – 9.000,00 Еур
     


Лица за контакт:

 -      Димче Маркоски 02/3167-621; 070/388-056 

e-mail: Dimche.Markoski@ob.com.mk


-       Бране Милчески 02/3167-655; 070/395-741 

e-mail: Brane.Milcheski@ob.com.mk


Извештај за имот на продажба

На следниот линк може да го погледнете извештајот за недвижен и движен имот кој е на продажба


2019 Ohridska Banka