5+ Станбен кредит 

Станбен Субвенциониран
станбен кредит

Станбенкредит во соработка
со инвеститори

Предности 
Документи
Осигурување
 • Фиксна каматна стапка за првите пет години, почнувајќи од 3,10%
 • Максимален износ до 200.000 ЕУР
 • Рок на отплата до 360 месеци
 • Грејс период - 12 месеци за изградба, во спротивно, 6 месеци
 • Валута: МКД со девизна клаузула
 • Со и без кредитно животно осигурување
Прочитај повеќе
 • Копија од валидна лична карта
 • Потврда за висината на примањата
 • За вработени во приватни фирми, образец M1/M2 и ПДД МП за последните 3 месеци
 • Меница и менична изјава
 • Доказ за сопственост на недвижниот имот- Имотен лист
 • За купување- преддоговор/ договор за купување заверен кај нотар, за реновирање- проценка и калкулација од овластена фирма
 • Потврда за плата, административна забрана и изјава за административна забрана

*Банката го задржува правото да донесе одлука за одобрување на кредитот, и да побара дополнителна документација и обезбедувања.

Осигурителна премија од 0,85 % (целосен пакет) или од 0,44% (делумен пакет) годишно од недоспеаната главнина на кредитот.

  Покриени ризици:
 • смрт како последица на несреќен случај и/или на болест.
 • целосна и трајна инвалидност како последица на несреќен случај или на болест
 • трајна и целосна загуба на способноста како последица на болест или на несреќа.
  Предности:
 • поголема сигурност
 • заштита на семејството од оптоварување со долгови
 • премија вклучена во месечната рата 
 • иновативна услуга.
Предности 
Документи
Осигурување
 • Можност за избор на две опции: субвенционирање на дел од месечниот ануитет и субвенционирање на учеството за станот/куќата
 • Фиксна каматна стапка за првите пет години, почнувајќи од 3,95 % за првите три години и 4,44 % за четвртата и за петтата година кај првата опција: (субвенционирање на дел од месечниот ануитет)
 • Каматна стапка од 4,5 % + 6 месечен ЕУРИБОР на годишно ниво кај втората опција: (субвенционирање на учеството за станот/куќата)
 • Максимален износ до 50.000 ЕУР
 • Рок на отплата до 360 месеци
 • Валута: МКД со девизна клаузула
 • Со и без кредитно животно осигурување

*Банката го задржува правото да донесе одлука за одобрување на кредитот и да побара дополнителна документација и обезбедувања.

За овој тип на станбен кредит не е вклучена услугата -кредитно животно осигурување. 

Предности
Документи
Осигурување


Станбениот кредит е наменет за купување стан преку инвеститори со кои Охридска банка има склучено договор за соработка.

 • Фиксна каматна стапка за првите пет години, почнувајќи од 3,00%
 • Максимален износ до 200.000 ЕУР
 • Рок на отплата до 360 месеци
 • Валута: МКД со девизна клаузула
 • Со и без кредитно животно осигурување
Прочитај повеќе Листа на инвеститори

*Банката го задржува правото да донесе одлука за одобрување на кредитот, и да побара дополнителна документација и обезбедувања.

  Осигурителна премија од 0,85 % (целосен пакет) или од 0,44% (делумен пакет) годишно од недоспеаната главнина на кредитот.

  Покриени ризици:
 • смрт како последица на несреќен случај и/или на болест.
 • целосна и трајна инвалидност како последица на несреќен случај или на болест
 • трајна и целосна загуба на способноста како последица на болест или на несреќа.
  Предности:
 • поголема сигурност
 • заштита на семејството од оптоварување со долгови
 • премија вклучена во месечната рата 
 • иновативна услуга.

2019 Ohridska Banka