Публикации

Публикации 2014

Ревизорски извештај 2014 ПРЕЗЕМИ
Годишен неревидиран извештај за 2014 ПРЕЗЕМИ
Периодичен извештај К3 2014 ПРЕЗЕМИ
Полугодишен извештај 2014 ПРЕЗЕМИ
Периодичен извештај К1 2014 ПРЕЗЕМИ

Публикации 2015

Ревизорски извештај 2015 ПРЕЗЕМИ
Годишен неревидиран извештај за 2015 ПРЕЗЕМИ
Периодичен извештај К3 2015 ПРЕЗЕМИ
Полугодишен извештај 2015 ПРЕЗЕМИ
Периодичен извештај К1 2015 ПРЕЗЕМИ

Публикации 2016

Ревизорски извештај 2016 ПРЕЗЕМИ
Годишен неревидиран извештај за 2016 ПРЕЗЕМИ
Периодичен извештај К3 2016 ПРЕЗЕМИ
Периодичен извештај К2 2016 ПРЕЗЕМИ
Периодичен извештај К1 2016 ПРЕЗЕМИ

Публикации 2017

Ревизорски извештај 2017 ПРЕЗЕМИ
Годишен неревидиран извештај за 2017 ПРЕЗЕМИ
Периодичен извештај К3 2017 ПРЕЗЕМИ
Периодичен извештај К2 2017 ПРЕЗЕМИ
Периодичен извештај К1 2017 ПРЕЗЕМИ

Публикации 2018

Периодичен извештај К3 2018 ПРЕЗЕМИ
Периодичен извештај К2 2018 ПРЕЗЕМИ
Периодичен извештај К1 2018 ПРЕЗЕМИ

Публикации 2019

2019 Ohridska Banka