A+ / A-

Процедура за одобрување на кредитите

1. Поднесување на барањето.
2. Формален преглед на поднесената документација.
3. Обработка на барањето по доставена комплетна документација.
4. Донесување Одлука по барањето од страна на соодветното ниво на одлучување.
5. Потпишување Договор за кредит и воспоставување на колатералот.
6. Користење на кредитот.

Рокот на донесување на Одлуката за одобрување кредит е до 7 дена од приемот на комплетната документација.

Обезбедување - колатерал на кредитите

1. Депозитен колатерал;
2. Хипотека на недвижен имот;
3. Залога на опрема со винкулирана полиса во корист на Банката;
4. Полиса за осигурување на кредитот;
5. Гаранција од банка и други финансиски институции;
6. Бланко потпишана меница;
7. Бланко потпишани налози за пренос ПП 30;
8. Друг вид обезбедување кое се договара дополнително.

принт

Калкулатор за кредити

Најповолни услови и широко диверзифицирано, квалитетно портфолио на кредитни производи прилагодено според Вашите специфични барања, индивидуални потреби и желби