A+ / A-

Програма експерт – кредити за професионалци

Веруваме во вашата професија!

За кого е наменет?

За кредит од Програмата експерт може да аплицира секое физичко или правно лице кое се занимава со некоја од следните регулирани професии:

 • Правни професии (aдвокат, нотар, извршител)
 • Медицински професии (лекар, стоматолог, фармацевт, ветеринар)
 • Технички професии (архитект, градежен инженер, проценител, ревизор, финансиски консултант, сметководител)
 • Друго (новинар, уметник итн.)

- Работно искуство од минимум 6 месеци;
- Да остварува годишен приход од извршени услуги и/или продажби не поголем од 10 милиони денари.

Предности:

 • Минимални формалности
 • Без инвестициски план
 • Износ и рок на отплата на кредитот според вашите потреби
 • Конкурентни каматни стапки
 • Грејс-период до 6 месеци
 • Одговор и исплата на кредитот за само 2-5 дена

* Потребно е само да отворите жиро-сметка во Охридска банка, со цел да ви ги префрлиме средствата од одобрениот кредит.

Карактеристики

Намена

Кредити за инвестиции:

 • Ненаменски
 • Наменски за купување на опрема или недвижен имот (ординација, канцеларија и сл.)

Валута

 • МКД за ненаменски кредит
 • МКД со девизна клаузула за наменски кредит

Минимален износ

 • 60.000 мкд за ненаменски кредит
 • 10.000 евра за наменски кредит

Максимален износ

 • 480.000 мкд за ненаменски кредит
 • 100.000 евра за наменски кредит

Рок на отплата

 • Од 13 – 84 месеци за ненаменски кредит
 • Од 36 – 180 месеци за наменски кредит

Начин на отплата

Со еднакви месечни ануитети

Каматна стапка

                           


 • 7,90% фиксна каматна стапка за ненаменски денарски креди
 • 6,90% + 6 М ЕУРИБОР* варијабилна каматна стапка за наменски кредит со девизна клаузула

*каматната стапка е збир на фиксна маргина + 6 М ЕУРИБОР. Доколку 6 М ЕУРИБОР е со негативна вредност во тој случај се зема вредност 0 за пресметка на каматната стапка.

Административен трошок

 • 1,5% еднократно од износот на кредитот

Исплата

Средствата се исплаќаат на жиро сметка на кредитокорисникот или доколку се работи за наменски кредит директно на сметка на добавувачот/ продавачот

Обезбедување

 • Жирант за ненаменски кредит
 • Хипотека на недвижност/ залог на опрема за наменски кредит

Како до кредит?

Многу едноставно:
1. Пополнете Барање за кредит од Програма експерт
2. Потребните документи доставете ги во некоја од нашите експозитури
3. Во најкус можен рок ќе одговориме на вашето кредитно барање.

Документи:

Информации

принт

Калкулатор за кредити

Најповолни услови и широко диверзифицирано, квалитетно портфолио на кредитни производи прилагодено според Вашите специфични барања, индивидуални потреби и желби