A+ / A-

Основни податоци за банката

Назив: Охридска банка АД Скопје

Седиште:
 Ул. Орце Николов бр. 54, 1000 Скопје
Република Македонија

Телефон: + 389 2 3167 600; Факс: +389 2 3117 164 

e-mail: obinfo@ob.com.mk


Матичен број: 5004756
ЕДБ: MK4020995106987
Жиро сметка: 530000000000176
SWIFT: OHRDMK22

Извештај и податоци за Банката

принт

Oпштествена одговорност

Преку спонзорства и донации Охридска банка демонстрира општествена одговорност...