A+ / A-

Денарски орочени депозити

Каматни стапки на денарски орочени депозити:

Период

Каматна стапка

По видување
0,00%

Орочени* на 1 месец

0,02%

Орочени на 3 месеци

0,20%

Орочени на 6 месеци

0,50%

Орочени на 9 месеци 0,80%

Орочени на 12 месеци

1,25%

Орочени на 24 месеци

2,30%

Орочени на 36 месеци

2,80%

Орочени на 60 месеци

3,00%

* Минимален износ за орочени депозити во денари е 2.000 МКД. За депозитите во износ помал од 2.000 МКД, се применува каматна стапка по видување.

Не заборавајте!

Каматните стапки се искажани на годишно ниво и се фиксни за целиот период на траење на Договорот на депозитот.
Пресметка на каматата се врши со примена на конформна метода со реален број денови (365).

Калкулатор

принт

Калкулатор за депозити

Конкурентни и флексибилни услови на депонирање на Вашите слободни парични средства, како и неколку видови депозити прилагодени според Вашите бизнис потреби и можности