A+ / A-

Девизни орочени депозити

Каматни стапки на девизни орочени* депозити

ИСПЛАТА НА КАМАТА НА ДАТУМ НА ДОСПЕВАЊЕ

Рок

Валута

1 месец

3 месеци

6 месеци

9 месеци

12 месеци

24 месеци

36 месеци

60 месеци

ЕУР

0,01%

0,04%

0,10%

0,20%

0,35%

0,95%

1,10%

 1,40%

УСД

0,02%

0,05%

0,10%

/

0,20%

0,30%

0,60%

/

АУД**

0,60%

0,70%

1,00%

/

1,20%

1,40%

1,50%

/

ЦХФ**

0,01%

0,01%

0,01%

/

0,01%

0,01%

0,01%

/

ГБП**

/

/

/

/

0,75%

1,00%

1,25%

/

ЦАД**

/

/

/

/

0,75%

1,00%

1,25%

/

Останати

валути**

0,05%

0,10%

0,15%

/

0,25%

/

/

/

* Минимален износ за орочени депозити во девизи е 100 EUR/USD/AUD/CHF.
** Исплата на каматата на крајот од годината за депозитите орочени на 12, 24, 36 и на повеќе месеци.

МЕСЕЧНА ИСПЛАТА НА КАМАТАТА

                                 
Рок
Валута


3 месеци


6 месеци


9 месеци


12 месеци


24 месеци


36 месеци

ЕУР

0,02%

0,05%

0,10%

0,25%

0,85%

1,00%

УСД

0,03%

0,05%

/

0,10%

0,20%

0,50%


Каматните стапки се искажани на годишно ниво и се фиксни за целиот период на важност на Договорот за депозит.

Пресметката на  каматата се врши со конформна метода со реален број на денови (365).

принт

Калкулатор за депозити

Конкурентни и флексибилни услови на депонирање на Вашите слободни парични средства, како и неколку видови депозити прилагодени според Вашите бизнис потреби и можности