Предности
Потребни документи
Осигурување
 • Избор од две понуди: понуда со фиксна каматна стапка за 3 години и понуда со променлива стапка за цело времетраење на кредитот
 • За кредити со три години фиксна каматна стапка - каматната стапка е фиксна за првите три години почнувајќи од 5 %
 • За кредити со промелива каматна стапка за целото траење на кредитот- каматна стапка од 5,60 % + 6 месечен ЕУРИБОР
 • Максимален износ до 50.000 ЕУР
 • Рок на отплата до 240 месеци
 • Валута: МКД со девизна клаузула
 • Со и без кредитно животно осигурување
Детални информации

*Банката го задржува правото да донесе одлука за одобрување на кредитот и да побара дополнителна документација и обезбедувања.


Осигурителна премија од 0,85 % (целосен пакет) или од 0,44% (делумен пакет) годишно од недоспеаната главнина на кредитот.

  Покриени ризици:

  • смрт како последица на несреќен случај и/или на болест
  • целосна и трајна инвалидност како последица на несреќен случај или на болест
  • трајна и целосна загуба на способноста како последица на болест или на несреќа
  Предности:
  • поголема сигурност.
  • заштита на семејството од оптоварување со долгови
  • премија вклучена во месечната рата
  • иновативна услуга

2019 Ohridska Banka