A+ / A-

Лифт - бизнис кредит

За ниво погоре!

Намена на кредитите:

Кредити наменети за финансирање на тековните деловни активности (набавка на материјали и стока, финансирање на тековно производство, подобрување на ликвидност и сл.)

Рок на враќање и начин на отплата:

  • 13 - 36 месеци. Враќањето на кредитот може да се врши во еднакви месечни ануитети.

Грејс период:

  • До 12 месеци

Каматна стапка:

  • Фиксна каматната стапка 

Износ на кредитот:

  • 5.000 - 50.000 ЕУР


принт

Калкулатор за кредити

Најповолни услови и широко диверзифицирано, квалитетно портфолио на кредитни производи прилагодено според Вашите специфични барања, индивидуални потреби и желби