Изгубена картичка +389 (0)46 268 268
Информации Контакт-центар: (02) 15 050 obinfo@ob.com.mk
ОБСГНЕТ-поддршка Контакт-центар: (02) 15 050 obsgnetsupport@ob.com.mk
Сподели ја страната на некој од социјалните медиуми:

КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ

Предности

 • Рок на отплата до 1 година
 • Денарски, денарски со девизна клаузула и девизни кредити
 • Можност за отплата со еднократна отплата или во еднакви месечни и квартални месечни ануитети 
 • Износот на кредитот и каматната стапка зависат од кредитоспособноста и бонитетот на комитентот, од квалитетот и вредноста на понудениот колатерал, како и од потребите на барателот на кредитот.
 • Овие кредити можат да се одобруваат како посебни кредити или да бидат исплатени од веќе одобрениот рамковен кредит. 

Денарски краткорочни кредити

Кредитите се наменети за премостување краткорочни финансиски гапови и за финансирање краткорочни бизнис-циклуси.

Каматна стапка

 • Каматната стапка се движи од 4,25 % до 9,10 % годишно и може да биде фиксна и варијабилна.

Девизни краткорочни кредити:

Наменети се за финансирање краткорочни потреби на клиентите за обртни средства и за намирување обврски спрема странски партнери. Корисниците се правни лица кои се извозно ориентирани.

Каматна стапка

 • Каматната стапка се движи од 4 % до 8,85 % годишно и може да биде фиксна и варијабилна*. 

Исплата

 • На трансакциската сметка на правното лице со соодветна конверзија на одобрените девизни средства по куповниот курс на Охридска банка на денот на одобрување на кредитот
 • За плаќање во странство, по налог на корисникот на кредитот.

Начин на плаќање на обврските

 • Во девизи ако тие потекнуваат од приливи од нерезиденти 
 • Во денари по продажниот курс на Охридска банка

Надоместоци и обезбедување

 • Провизии во зависност од договорените услови на кредитот и од тарифата
 • Обезбедување со вообичаени инструменти: хипотека на недвижен имот, залог на подвижни предмети, банкарска гаранција и сл.


  * Листа на референтни каматни стапки

Изгубена картичка +389 (0)46 268 268
Информации (02)15 050 Контакт центар obinfo@ob.com.mk
ОБСГНЕТ поддршка (02)15 050 Контакт центар obsgnetsupport@ob.com.mk
Види ги сите локации во Македонија Мапа
Сподели ја страната на некој од социјалните медиуми: