Изгубена картичка +389 (0)46 268 268
Информации Контакт-центар: (02) 15 050 obinfo@ob.com.mk
ОБСГНЕТ-поддршка Контакт-центар: (02) 15 050 obsgnetsupport@ob.com.mk
Сподели ја страната на некој од социјалните медиуми:

Кредитен калкулатор

Калкулаторот за пресметка на износот на ануитетот на секој кредитен производ е од информативна природа. Подетални информации и амортизациските планови можат да се добијат во сите експозитури на Охридска банка.

Модел 1

Модел 2

Вредност на автомобилот:
% Учество:
Износ на кредитот:
Валута:
Каматна стапка
Каматна стапка за првиот период:
Каматна стапка за вториот период:
Каматна стапка за третиот период:
Рок на кредитот:
Вклучено животно осигурување
Избор КЖО
Каматна стапка Каматна стапка за првиот период:
Износ на ратата за првиот период: Износ на рата
Каматна стапка за вториот период:
Износ на ратата за вториот период:
Каматна стапка за третиот период:
Износ на ратата за третиот период:
Месечен износ на премија за сигурување:
Износ на отплатата: Вкупно КЖО Аплицирај
Предности
Потребни документи
Осигурување
 • Промотивни каматни стапки од 4,50% за првите три години од 15.09- 31.12.2019
 • Промотивен период од 15.09 – 31.12.2019 за административен трошок
 • Избор од две понуди: понуда со фиксна каматна стапка за 3 години и понуда со променлива стапка за цело времетраење на кредитот

 • За кредити со три години фиксна каматна стапка - каматната стапка е фиксна за првите три години почнувајќи од 4,50 %
 • За кредити со промелива каматна стапка за целото траење на кредитот- каматна стапка од 5,60 % + 6 месечен ЕУРИБОР

 • Максимален износ до 50.000 ЕУР
 • Рок на отплата до 240 месеци
 • Валута: МКД со девизна клаузула
 • Со и без кредитно животно осигурување, за кредитно животно осигурување Охридска банка соработува со осигурителната компанија Граве Осигурување АД Скопје
Детални информации

*Банката го задржува правото да донесе одлука за одобрување на кредитот и да побара дополнителна документација и обезбедувања.


Во соработка со Граве Осигурување нудиме осигурителна премија од 0,85 % (целосен пакет) или од 0,44% (делумен пакет) годишно од недоспеаната главнина на кредитот.

  Покриени ризици:

 • смрт како последица на несреќен случај и/или на болест
 • целосна и трајна инвалидност како последица на несреќен случај или на болест
 • трајна и целосна загуба на способноста како последица на болест или на несреќа
  Предности:
 • поголема сигурност.
 • заштита на семејството од оптоварување со долгови
 • премија вклучена во месечната рата
 • иновативна услуга

  Осигурување на имот 

 • Корисникот на кредитот е должен да достави полиса за осигурување на недвижниот имот ставен под хипотека за период еднаков на рокот на отплат на кредитот, а воедно полисата за осигурување да биде винкулирана во полза на Охридска банка.
 • Во случај корисникот на кредитот да не изврши годишна обнова на полисата за осигурување и винкулација, согласен е Банката  во негово име  да склучи договор за осигурување и уплати на име премија за осигурување во осигурително друштво по нејзин избор и од првата наредна уплата на корисникот на кредитот да му го одземе потребниот дел за намирување на трошокот за премијата за осигурување. За обновување на полисата по службена должност, Банката во моментот има соработка со две компании: Кроација и Уника осигурување.
Сподели ја страната на некој од социјалните медиуми:
Изгубена картичка +389 (0)46 268 268
Информации (02)15 050 Контакт центар obinfo@ob.com.mk
ОБСГНЕТ поддршка (02)15 050 Контакт центар obsgnetsupport@ob.com.mk
Види ги сите локации во Македонија Мапа