Изгубена картичка +389 (0)46 268 268
Информации Контакт-центар: (02) 15 050 obinfo@ob.com.mk
ОБСГНЕТ-поддршка Контакт-центар: (02) 15 050 obsgnetsupport@ob.com.mk
Сподели ја страната на некој од социјалните медиуми:

Долгорочни инвестициски кредити

Предности

 • Рок на отплата до 7 години
 • Грејс-период до 12 месеци
 • Денарски, денарски со девизна клаузула и девизни кредити
 • Можност за отплата во еднакви месечни, квартални и семестрални ануитети
 • Износот на кредитот и каматната стапка зависат од кредитоспособноста и бонитетот на комитентот, од квалитетот и вредноста на понудениот колатерал, како и од потребите на барателот на кредитот.

Долгорочни денарски кредити

Кредитите се наменети за финансирање капитални инвестиции во основни и во трајни обртни средства.

Каматна стапка

 • Каматната стапка се движи од 4,25 % до 9,60 % годишно и може да биде фиксна и варијабилна. 

Долгорочни девизни кредити

Наменети се за набавка на постојани средства, за финансирање трајни обртни средства и за намирување обврски спрема странски партнери. 

Каматна стапка

 • Каматната стапка се движи од 4 % до 9,35 % годишно и може да биде фиксна и варијабилна*

Исплата

 • На трансакциската сметка на правното лице со соодветна конверзија на одобрените девизни средства по куповниот курс на Охридска банка на денот на одобрување на кредитот
 • За плаќање во странство, по налог на корисникот на кредитот.

Начин на плаќање на обврски

 • Во девизи ако тие потекнуваат од приливи од нерезиденти 
 • Во денари по продажниот курс на Охридска банка.

Надоместоци и обезбедување

 • Провизии во зависност од договорените услови на кредитот и од тарифата
 • Обезбедување со вообичаени инструменти: хипотека на недвижен имот, залог на подвижни предмети, банкарска гаранција и сл.
  * Листа на референтни каматни стапки

Изгубена картичка +389 (0)46 268 268
Информации (02)15 050 Контакт центар obinfo@ob.com.mk
ОБСГНЕТ поддршка (02)15 050 Контакт центар obsgnetsupport@ob.com.mk
Види ги сите локации во Македонија Мапа
Сподели ја страната на некој од социјалните медиуми: