A+ / A-

Долгорочни инвестициони кредити

Видови на кредити:

Денарски кредити

Денарски кредити индексирани во ЕУР

Корисници

 • Правни лица кои се извозно ориентирани

Намена

 • За финансирање на набавка на постојани средства ,за финансирање на обртни средства.и подмирување на обврски спрема странски партнери.

Валута

 • ЕУР

Рок на враќање и начин на отплата

 • До 7 години
 • со еднакви месечни ануитети и квартални ануитети

Износ

 • Износот на кредитот зависи од кредитоспособноста и бонитетот на комитентот, квалитетот и вредноста на понудениот колатерал, како и од потребите на барателот на кредитот.

Каматна стапка

 • 7,5%-10% годишно, и истата зависи од кредитоспособноста и бонитетот на клиентот, редовноста во сервисирањето на обврските кон Банката и квалитетот на понуденото обезбедување.
 • Каматната стапка е варијабилна и прилагодлива по Одлука на Банката.

Исплата

 • На жиро сметка на правното лице со соодветна конверзија на одобрените девизни средства по куповен курс на OBSGN@t на денот на одобрување на кредитот.
 • За плаќање во странство по налог на корисникот на кредитот.

Начин на плаќање на обврски

 • Во девизи ако истите потекнуваат од приливи од нерезиденти или;
 • Во денари по продажен курс на OBSGN@t.

Намена на кредитите:

Кредити наменети за финансирање на капитални инвестиции во основни и обртни средства.

Рок на враќање и начин на отплата:

До 7 години. Враќањето на кредитот може да се врши во еднакви месечни и квартални ануитети.

Грејс период :

 • До 12 месеци

Каматна стапка:

 • Каматната стапка се движи од 3% до 10% годишно.
 • Висината на каматната стапка зависи од кредитоспособноста и бонитетот на клиентот, редовноста во сервисирањето на обврските кон Банката и квалитетот и вредноста на понудениот колатерал Каматната стапка може да биде фиксна, варијабилна или променлива по Одлука на Банката.

Износ на кредитот:

 • Износот на кредитот зависи од кредитоспособноста и бонитетот на комитентот, квалитетот и вредноста на понудениот колатерал, како и од потребите на барателот на кредитот.
принт

Калкулатор за кредити

Најповолни услови и широко диверзифицирано, квалитетно портфолио на кредитни производи прилагодено според Вашите специфични барања, индивидуални потреби и желби