A+ / A-

Девизно штедење

Штедете во странска валута!

Корисници на штедните влогови и депозити во странска валута може да бидат:

  • Полнолетни лица (со навршени 18 години), резиденти и нерезиденти;
  • Малолетни лица (на возраст под 18 години), резиденти и нерезиденти, претставувани од својот законски застапник – родител или старател.

Девизното штедење може да биде: 

  • орочено на 1, 3, 6, 9, 12, 24 и 36 месеци
  • депозит прогрес

Потребни документи: валидна лична карта или пасош.

принт

Калкулатор за депозити

Конкурентни и флексибилни услови на депонирање на Вашите слободни парични средства, како и неколку видови депозити прилагодени според Вашите бизнис потреби и можности