A+ / A-

Девизен пазар

Охридска банка АД Скопје купува и продава девизи на домашни и странски правни лица (девизен пазар) по најповолни пазарни услови.

Видови пазарни трансакции:

  • Промптна купопродажба на девизи
  • Терминска купопродажба на девизи

Пријавувањето на купопродажбите на девизниот пазар се врши секој работен ден од 08:00 до 14:30.

Налозите се пријавуваат на следните начини:

  • писмено
  • усно

Договорената трансакција се потврдува со потпишување на пропишан образец – заклучница.

Провизии за пазарни трансакции

Лица за контакт:
Снежана Танеска
Тел: + 389 (0)46 201 677
Е-маил: snezana.taneska@ob.com.mk
Виктор Василески
Тел: + 389 (0)46 201 679
Е-маил: viktor.vasileski@ob.com.mk
(факс: +389 46 254 133; +389 46 260 173)


принт
Курсна листа повеќе
Одберете датум: датум: 17.02.2019
033
16.02.2019, 00:00 - 18.02.2019, 23:59 Физички лица
  • Куповен Продажен
    Среден
Правни лица
  • Куповен Продажен
    Среден

Почувствувајте ја разликата и уживајте во широкиот спектар врвни банкарски услуги приспособени кон Вашите очекувања!