A+ / A-

Запознај го Оби Роби и влези во иднината на детското штедење!

Охридска банка Сосиете Женерал презентира еден нов, поинаков концепт за детско штедење наречен „Оби Роби и малите штедачи“.
Преку малиот робот Оби Роби, Банката сака да се доближи до најмладите, односно преку едукативни материјали, сликовници, боенки и детски совети, Оби Роби да им ја претстави важноста на штедењето на децата, како и да ги воведе во иднината на детското штедење.


Предности:

 • Можност за дополнително вложување во текот на целото времетраење на депозитот;
 • Можност за штедење во денари, евра и долари;
 • Минимален износ за отворање на депозит - 3000 денари, 50 евра, 50 долари;
 • Депонентот може во текот на целото времeтраење на рокот на орочување, покрај првично депонираниот износ на парични средства, да вложува, односно да депонира и други износи на парични средства (преку поединечни уплати).
  Износот на парични средства што се дополнително депонирани во текот на втората половина од рокот на орочувањето на депозитот не може да биде поголем од износот на средства депонирани во текот на првата половина од рокот на орочување на депозитот, вклучувајќи го тука и првично положениот износ на депозит. 
 • Можност за вклучено животно осигурување за денарски депозити.


Каматни стапки на детско штедење:

КАМАТНИ СТАПКИ НА ДЕТСКО ДЕНАРСКО И ДЕВИЗНО ШТЕДЕЊЕ
Рок / Валута Орочени на 24 месеци Орочени на 36 месеци Орочени на 48 месеци Орочени на 60 месеци
МКД 2.60 % 3.20 % 3.30 % 3.30 %
ЕУР 1.20 % 1.50 % 1.70 % 1.80 %
УСД 0.50 % 0.80 % 0.90 % 1.00 %
Не заборавајте!

 • Каматните стапки се фиксни за целиот период на траење на Договорот за депозит;
 • Каматните стапки се искажани на годишно ниво;
 • Пресметаната и припишана камата се исплаќа на датумот на доспевање на депозитот;
 • Пресметка на каматата кај детското штедење се врши на крајот од рокот на орочување со примена на конформна метода со реален број денови (365).

Потребни документи:важечка лична карта или пасош за овластеното лице или застапникот, извод од матична книга на родените за детето.

Калкулатор
принт

Калкулатор за депозити

Конкурентни и флексибилни услови на депонирање на Вашите слободни парични средства, како и неколку видови депозити прилагодени според Вашите бизнис потреби и можности