A+ / A-

Депозити за правни лица

Сите Ваши парични средства кои ги користите за секојдневното работење и кои се наоѓаат на Вашите денарски и девизни сметки претставуваат депозити по видување. 

Охридска банка Ви нуди конкурентни и флексибилни услови на депонирање на Вашите слободни парични средства, со рок на орочување од 1, 3, 6, 12, 24, 36 и 60 месеци, како и неколку видови на депозити прилагодени според Вашите бизнис потреби и можности:

  • Орочени депозити во денари
  • Орочени депозити во денари со девизна клаузула
  • Орочени девизни депозити

Охридска банка нуди можност и за депонирање на средства како наменски депозити за обезбедување по гаранции, кредити во денари или девизи, кредитни картички, акредитиви и сл.

Каматните стапки се во согласност со Одлуката за висина на каматните стапки на Охридска банка АД Скопје.

Ефективните каматни стапки се еднакви со номиналните.

Каматата се пресметува месечно со примена на конфорна метода, и се исплаќа месечно или по достасување на депозитот согласно одредбите од склучениот Договор за орочување на средствата.

Клиентите потребните информации околу орочувањето на нивните слободни парични средства можат да ги добијат од Референтите за односи со корпоративни лица во секоја експозитура на Охридска банка во Македонија.

принт
Курсна листа повеќе
Одберете датум: датум: 20.03.2019
055
20.03.2019, 00:00 - 20.03.2019, 23:59 Физички лица
  • Куповен Продажен
    Среден
Правни лица
  • Куповен Продажен
    Среден

Почувствувајте ја разликата и уживајте во широкиот спектар врвни банкарски услуги приспособени кон Вашите очекувања!