A+ / A-

Девизен депозит прогрес

Предности

  • Растечка каматна стапка, растечка профитабилност – без разлика на износот, во секој нареден период каматната стапка расте;
  • Гарантирани и непроменливи каматни стапки за целиот период на орочување на депозитот;
  • Можност за дополнителни вложувања и реализирање максимална профитабилност;
  • Можност за избор на различен рок на депозитот - 12 месеци (368 дена)/24 месеци (732 дена)/36 месеци.

Минимален износ за отворање депозит прогрес е 250 евра. 
Максимален износ по дополнителните вложувања – почетниот износ помножен со 10, но не поголем од 100.000 евра.

Каматни стапки на девизен депозит прогрес

Период / Рок 368 дена 732 дена 36 месеци
I Период 0,20% 0,60% 0,45%
II Период 0,50% 1,00% 0,90%
III Период 0,70% 1,50% 1,75%
IV Период 1,20% 2,20% 2,00%
V Период / / 2,30%
VI Период / / 2,75%

 

Не заборавајте!

Каматните стапки се искажани на годишно ниво.
Пресметка на каматата кај депозитот прогрес се врши со примена на конформна метода со реален број денови (365) на крајот од секој период, а се исплаќа по Ваш избор:

  • на девизна трансакциска сметка, по истекот на секој период;
  • каматата се капитализира – при започнување на секое ново полугодие, пресметаната камата од претходното полугодие се капитализира, односно се додава на износот на депозитот и на неа се пресметува камата по каматната стапка за наредното полугодие.

Калкулатор

За повеќе информации околу депозитите, контактирајте нè во нашите експозитури.

принт

Калкулатор за депозити

Конкурентни и флексибилни услови на депонирање на Вашите слободни парични средства, како и неколку видови депозити прилагодени според Вашите бизнис потреби и можности