A+ / A-

Девизен депозит ексклузив

Депозитот ексклузив е наменет за сите клиенти кои ќе орочат депозит над 20.000 ЕУР, УСД, АУД.

ИСПЛАТА НА КАМАТАТА НА ДАТУМОТ НА ДОСПЕВАЊЕ

 Рок / Износ

3 месеци

6 месеци
12 месеци

24 месеци

36 месеци

Валута ЕУР


20.000 - 49.999

0,10%

0,20%

0,50%

1,10%

1,30%

50.000 - 99.999

0,15%

0,25%

0,55%

1,15%

1,35%

Над 100.000

0,20%

0,30%

0,60%

1,20%

1,40%

Валута УСД


20.000 - 49.999

0,10%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

50.000 - 99.999

0,20%

0,30%

0,50%

0,70%

0,85%

над 100.000

0,30%

0,40%

0,60%

0,80%

0,90%

Валута АУД


20.000 - 49.999

0,80%
1,10%
1,30%
1,50%
1,60%
50.000 - 99.999
0,90%
1,20%
1,30%
1,50%
1,60%
над 100.000
0,90%
1,20%
1,30%
1,50%
1,60%


МЕСЕЧНА ИСПЛАТА НА КАМАТАТА

 Рок / Износ

3 месеци

6 месеци

12 месеци

24 месеци

36 месеци

Валута ЕУР

20.000 - 49.999

0,05%

0,10%

0,40%

1,00%

1,20%

50.000 - 99.999

0,05%

0,15%

0,45%

1,05%

1,25%

Над 100.000

0,10%

0,20%

0,50%

1,10%

1,30%

Валута УСД


20.000 - 49.999

0,05%

0,15%

0,30%

0,50%

0,75%

50.000 - 99.999

0,10%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

над 100.000

0,20%

0,30%

0,50%

0,70%

0,85%

Валута АУД


20.000 - 49.999

0,70%

1,00%

1,10%

1,25%

1,40%

50.000 - 99.999

0,70%

1,00%

1,10%

1,25%

1,40%

над 100.000

0,70%

1,00%

1,10%

1,25%

1,40%


Не заборавајте!

Каматните стапки се искажани на годишно ниво и се фиксни за целиот период на важност на Договорот за депозит.
Пресметка на каматата се врши со примена на конформна метода со реален број денови (365).

Калкулатор


принт

Калкулатор за депозити

Конкурентни и флексибилни услови на депонирање на Вашите слободни парични средства, како и неколку видови депозити прилагодени според Вашите бизнис потреби и можности