A+ / A-

Денарски и девизни сметки за нерезиденти правни лица

1. Општи информации

Спoред општа дефиниција нерезидентите се лица или организации кои работат и живеат во друга држава a не во матичната земја, и остваруваат одреден приход во друга држава.
Нерезиденти правни лица се сите оние кои според Законот за девизно работење не се дефинирани како резиденти. Според одлуката за начинот и условите за отворање и водење на сметки на нерезиденти, Сл. Весник 41/2007 ,како нерезиденти правни лица се категоризирани и дипломатските претставништва на странски земји или мегународни организации.

2. Видови трансакции

Согласно упатството за начинот за вршење на платниот промет со странство, нерезидентите правни лица можат да вршат трансакци во девизи и во денари:

 • Дознаки во странство
 • Уплата и исплата на ефективни странски пари
 • Пренос на девизи помеѓу нерезиденти
 • Уплата на нерезиденти во домашни банки
 • Уплата од нерезиденти правни лица на резиденти во домашни банки (девизи и денари)
 • Исплата на денарски ефективи на нерезиденти
 • Плаќања на нерезиденти во денари

3. Документација која треба да биде обезбедена од клиентот

 • Барање за отворање на нерезидентна сметка потпишано од законскиот застапник на фирмата
 • Извод од трговскиот регистар или друг регистар каде што се води евиденцијата за правните лица во земјата во која е регистриран субјектот не постар од шест месеци, од кој може да се утврди датумот на неговото основање, називот, адресата, седиштето и дејноста која ја врши
 • За лицата овластени за работа со сметките – лична исправа и писмено овластување потпишано од законскиот застапник
 • За нерезидент правно лице – дипломатско претставништво на странска земја или претставништво на меѓународна организација - документ издаден од Министерство за надворешни работи на РМ или извод од Централен регистар на РМ, како и полномошно на одговорното лице во претставништвото
 • Овластување за лицето кое ќе работи со нерезидентната сметка.

4. Документација која што треба да е обезбедена од страна на банката

Банката ги обезбедува:

принт
Курсна листа повеќе
Одберете датум: датум: 18.02.2019
033
16.02.2019, 00:00 - 18.02.2019, 23:59 Физички лица
 • Куповен Продажен
  Среден
Правни лица
 • Куповен Продажен
  Среден

Почувствувајте ја разликата и уживајте во широкиот спектар врвни банкарски услуги приспособени кон Вашите очекувања!