Лесен Кеш кредит
1+7 години

Лесен Кеш кредит
2+6 години

Лесен Кеш кредит 
4+4 години

Кеш кредит
во евра

Партнерство Нептун наменски кеш кредит

Предности
Документи
Осигурување
 • Фиксна каматна стапка за целиот период на траење на кредитот, почнувајќи од 5,75 %  за првата година + 8,45 % од втората година до крајот на периодот на отплата за кредитите со вклучено кредитно животно осигурување
 • Максимален износ до 1.200.000 МКД
 • Рок на отплата до 95 месеци
 • Валута: МКД
 • Со и без кредитно животно осигурување

Детални информации

*Банката го задржува правото да донесе одлука за одобрување на кредитот и да побара дополнителна документација и обезбедувања

Осигурителна премија од 0,85% годишно од недоспеаната главнина на кредитот.   

  Покриени ризици:
 • смрт како последица на несреќен случај и/или на болест
 • целосна и трајна инвалидност како последица на несреќен случај или на болест
 • трајна и целосна загуба на способноста како последица на болест или на несреќа
  Предности:
 • поголема сигурност
 • заштита на семејството од оптоварување со долгови        
 • премија вклучена во месечната рата
 • иновативна услуга.
Предности
Документи
Осигурување
 • Фиксна каматна стапка за целиот период, почнувајќи од 6,10 % за првите две години + 8,25 % од третата година до крајот на периодот на отплата за кредитите со вклучено кредитно животно осигурување 
 • Максимален износ до 1.200.000 МКД
 • Рок на отплата до 95 месеци
 • Валута: МКД
 • Со и без кредитно животно осигурување

Детални информации

*Банката го задржува правото да донесе одлука за одобрување на кредитот и да побара дополнителна документација и обезбедувања.

Осигурителна премија од 0,85% годишно од недоспеаната главнина на кредитот.  

  Покриени ризици:
 • смрт како последица на несреќен случај и/или на болест
 • целосна и трајна инвалидност како последица на несреќен случај или на болест
 • трајна и целосна загуба на способноста како последица на болест или на несреќа
  Предности:
 • поголема сигурност
 • заштита на семејството од оптоварување со долгови      
 • премија вклучена во месечната рата
 • иновативна услуга.
Предности
Документи
Осигурување
 • Фиксна каматна стапка за целиот период, почнувајќи од 6,45 % за првите четири години и од 7,75 % од петтата година до крајот на периодот на отплата за кредитите со вклучено кредитно животно осигурување
 • Максимален износ до 1.200.000 МКД
 • Валута: МКД
 • Рок на отплата до 95 месеци
 • Со и без кредитно животно осигурување
Детални информации

*Банката го задржува правото да донесе одлука за одобрување на кредитот, и да побара дополнителна документација и обезбедувања

Осигурителна премија од 0,85% годишно од недоспеаната главнина на кредитот.   

  Покриени ризици:
 • смрт како последица на несреќен случај и/или на болест
 • целосна и трајна инвалидност како последица на несреќен случај или на болест
 • трајна и целосна загуба на способноста како последица на болест или на несреќа
  Предности:
 • поголема сигурност
 • заштита на семејството од оптоварување со долгови       
 • премија вклучена во месечната рата 
 • иновативна услуга.

2019 Ohridska Banka