Kеш кредит со 100% депозит

Кеш кредитот со 100% депозит е ненаменски кредит, а можете да аплицирате доколку имате депозит во Охридска банка Сосиете Женерал

Предности:

 • Фиксна каматна стапка за целиот период на траење на кредитот, почнувајќи од 2,5%+каматната стапка на депозитот
 • Максимален износ - без ограничување, 90-100% од депозитот во зависност од валутата на депозитот
 • Рок на отплата до 120 месеци
 • Валута: МКД / МКД со девизна клаузула

Потребни документи :

 • Копија од валидна лична карта

Осигурување :

 • Осигурителна премија 0,85% годишно од износот на кредитот
 • Покриени ризици:
  • смрт како резултат на несреќен случај и/или болест
  • целосна и трајна инвалидност како резултат на несреќен случај или болест
  • трајна и целосна загуба на способноста како резултат на болест или несреќа
 • Предности:
  • поголема сигурност
  • заштита на семејството од оптоварување со долгови 
  • премија вклучена во месечната рата
  • иновативна услуга

*Банката го задржува правото да донесе одлука за одобрување на кредитот, и да побара дополнителна документација и обезбедувања

Прочитај повеќе

2019 Ohridska Banka