Предности
Документи
Осигурување
 • Фиксна каматна стапка за целиот период на траење на кредитот почнувајќи од 6,95 %
 • Максимален износ- без ограничување, во зависност од фактурната вредност на возилото
 • Рок на отплата до 84 месеци
 • Валута: МКД со девизна клаузула
 • Со и без кредитно животно осигурување
Детални информации

*Банката го задржува правото да донесе одлука за одобрување на кредитот, и да побара дополнителна документација и обезбедувања

Осигурителна премија од 0,85% годишно од недоспеаната главнина на кредитот;  

  Покриени ризици:
 • смрт како последица на несреќен случај и/или на болест
 • целосна и трајна инвалидност како последица на несреќен случај или на болест
 • трајна и целосна загуба на способноста како последица на болест или на несреќа
  Предности:
 • поголема сигурност
 • заштита на семејството од оптоварување со долгови        
 • премија вклучена во месечната рата
 • иновативна услуга

2019 Ohridska Banka