A+ / A-

Денарско штедење по видување

Каматни стапки на денарско штедење по видување:

 

Период

Каматна стапка

По видување – штедни книшки*

0,01%

* Минимален износ за отворање на штедна книшка е 1.000 МКД.

Не заборавајте!

Каматните стапки се искажани на годишно ниво и се променливи по одлука на Банката.
Пресметка на каматата се врши квартално, со примена на конформна метода со реален број денови (365). Каматата се исплаќа или се капитализира на квартално ниво.

принт

Калкулатор за депозити

Конкурентни и флексибилни услови на депонирање на Вашите слободни парични средства, како и неколку видови депозити прилагодени според Вашите бизнис потреби и можности