A+ / A-

Девизно штедење по видување

Каматни стапки на девизно штедење по видување:

Валута

Каматна стапка

EUR

0,01%

USD

0,01%

AUD

0,01%

CHF

0,01%

GBP

0,01%

CAD

0,01%

Останати валути

0,01%

 

Не заборавајте!

Каматните стапки се искажани на годишно ниво и се променливи по одлука на Банката.
Пресметка на каматата се врши со примена на конформна метода со реален број денови (365). Каматата се исплаќа или се капитализира на годишно ниво.

принт

Калкулатор за депозити

Конкурентни и флексибилни услови на депонирање на Вашите слободни парични средства, како и неколку видови депозити прилагодени според Вашите бизнис потреби и можности