A+ / A-

Кеш хипотекарен кредит

Хипотекарниот кредит на Охридска банка е ненаменски, потрошувачки кредит, со поголеми износи и подолг рок на отплата.

За кого е наменет?

Хипотекарниот кредит е наменет за кредитоспособни физички лица, во редовен работен однос, клиенти на Охридска банка.

Максимален износ

50.000 ЕУР/3.000.000 МКД

Рок на отплата

До 240 месеци за девизен хипотекарен кредит
До 120 месеци за денарски хипотекарен креит

Каматна стапка

 

 Хипотекарен кредит со девизна клаузула

 Каматната стапка е фиксна за првите три години, а потоа променлива по одлука на Банката, од 6,00% за кредити со кредитно животно осигурување (СВТ 7.41%) до 7,25% за кредити без кредитно животно осигурување (СВТ 7.68%). Каматните стапки по истекот на првите три години се прменливи по одлука на банката, а во моментов се движат од 6,75% за кредити со кредитно животно осигурување до 7,60% за кредити без кредитно животно осигурување. Каматните стапки се различни за различни клиентски групи, како и за кредити со и без кредитно животно осигурување.  

 

Денарски хипотекарен кредит

Каматната стапка е фиксна за првите 3 години, а потоа променлива по одлука на Банката, од 6,75% за кредити со кредитно животно осигурување (СВТ 9.26%) до 7,75% за кредити без кредитно животно осигурување (СВТ 9.64%). Каматните стапки по истекот на првите три години се променливи по одлука на банката, а во моментов се движат од 7,50% за кредити со кредитно животно осигурување до 8,50% за кредити без кредитно животно осигурување. Каматните стапки се различни за различни клиентски групи, како и за кредити со и без кредитно животно осигурување.

 

Валута

МКД со девизна клаузула/МКД

Административен трошок

Од 1% до 2% од износот на кредитот, минимум 100 ЕУР.

Административниот трошок е различен за различни клиентски групи.

 

Предвремена отплата

2%

0% за клиенти со повластени услови

Останати надоместоци

Трошок за меница од 100 до 500 денари и трошок за одржување на трансакциска сметка 23 МКД месечно, трошок за апликација 0 МКД, трошок за проценка 0 МКД, нотарски трошоци и трошоци за осигурување на недвижен имот од сите ризици.

Критериуми

 • За месечни примања >30.000 МКД соодносот ануитет/плата ½. За месечни примања < 30.000 МКД од 1/3 до 1/2 во зависност од клиентската група
 • При доспевање на последниот ануитет, возраста на кредитокорисникот не смее да надмине 67 години.

Исплата

 • Средствата се исплаќаат на сметка на кредитокорисникот.

Обезбедување

 • Административна забрана и меница од барателите.
 • Хипотека на недвижен имот во сооднос 1,4:1 спрема кредитот 
 • Осигурување на недвижен имот

Потребна документација

 • копија од валидна лична карта,
 • потврда за висина на примања,
 • за вработени во приватни фирми обрзец, ПДД МП за последните 3 месеци.

 

Како до кредит?

Многу едноставно:

 • Пополнете апликација за хипотекарен кредит;
 • Потребните документи доставете ги во некоја од нашите експозитури;
 • Во најкус можен рок ќе Ви го одобриме кредитот.

Документи

Линкови

принт

Калкулатор за кредити

Најповолни услови и широко диверзифицирано, квалитетно портфолио на кредитни производи прилагодено според Вашите специфични барања, индивидуални потреби и желби